Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „РУБИН 2001” EООД (наричан по-долу somagic.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн somagic.bg и под домейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „РУБИН 2001” EООД (наричани за краткост Услуги).

Общи условия за покупко-продажби през уебсайта за електронна търговия somagic.bg


Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между „РУБИН 2001” EООД, от една страна, и ПЪЛНОЛЕТНИТЕ лица съгласили се с настоящите Общи условия, наречени по-долу за краткост “Клиенти”, от друга, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез somagic.bg стоки Услуги, предоставяни чрез  НАСТОЯЩИЯ уебсайт
Общите условия за пазаруване по електронен път от somagic.bg са структурирани по глави, както следва:
•    Легални определения и дефиниции
•    Съгласие с общите условия и  регистрация
•    Покупка и доставка на стоки
•    Права и задължения на страните
•    Гаранционно и извънгаранционно обслужване 
•    Закрила на личните данни и авторските права
•    Ограничаване на отговорността
•    Допълнителни разпоредби

 

Легални определения и дефиниции

1. С настоящото собственикът на настоящия уеб сайт декларира, а Клиентът се съгласява, че описаните по – долу изрази имат следното значение, а именно:
1.1. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси
1.2. „somagic.bg” (
https://www.somagic.bg) е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за предоставяне на услуги и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента и осъществяване на контакт с Клиента по заявен от същия телефон.
1.3. „Клиент” е дееспособно физическо лице или юридическо лице, които  са  съгласни с настоящите Общи условия.
1.4. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
1.5. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
1.6. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без включени разходи по доставката.
1.7. „Случайно събитие” е непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.8. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.9. „Информационна система” („Система”) е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни. 
1.10. „IP Адрес” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.11. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.12. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.13. „Интернет страница” („Страница”) е съставна и обособена част от уебсайт.
1.14. „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

Съгласие с Общите условия и регистрация
2.1. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба” и натискане на виртуалния бутон „Продължи”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от somagic.bg, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. somagic.bg може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. При регистрация на Клиент – юридическо лице, изявлението по ал. 1 се извършва от законния му представител.
2.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://somagic.bg/info/terms-and-conditions-of-use по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
2.3. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез somagic.bg стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
2.4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на somagic.bg и на трети лица при регистрацията, при извършване на заявки за закупуване на предлагани в somagic.bg стоки или при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта somagic.bg.
2.5. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до somagic.bg на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.

Промени в Общите условия
3.1. Доколкото предлаганите чрез somagic.bg стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от somagic.bg.
3.2. При извършване на промени в Общите условия, somagic.bg се задължава да уведоми Клиента като публикува на видно място в somagic.bg или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
3.3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
3.4. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 8 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до somagic.bg по електронна поща на адрес: 
office@somagic.bg
3.5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и somagic.bg, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока, като правоотношенията по приетата заявка ще продължат да се развиват на плоскостта на общите условия валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако законодателството не предвижда друго.
Приложно поле
4. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на somagic.bg.


Покупка и доставка на стоки

Предмет
5.1. somagic.bg предоставя на Клиента възможност след регистрация да закупува предлаганите в somagic.bg стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване с и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в somagic.bg изисквания и условия, свързани с покупко-продажбата на конкретни стоки.
5.2. somagic.bg предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайта somagic.bg, независимо дали са регистрирани като Клиенти или не.
5.3. Доколкото предоставяните от somagic.bg услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от somagic.bg.
Сключване на договора
6.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 2, ал. 1. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
6.2. След сключване на договора somagic.bg незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 3.1 като изпраща съобщение до посочения от Клиента при регистрацията му адрес на електронна поща, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с somagic.bg и текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
6.3. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 14 (четиринадесет) работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до somagic.bg по електронна поща на адрес: 
office@somagic.bg, като се използва следния формуляр: 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата 
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

6.4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
Публикуване на информация за стоките в somagic.bg.
7.1. somagic.bg публикува в somagic.bg описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия) и за правото на Клиента да се откаже от договора, както и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
7.2. somagic.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
Мнения и изображения, разполагани на somagic.bg
8.1. Клиентът може да публикува свои мнения и коментари относно конкретни стоки предлагани в somagic.bg, както и да разполага файлове, съдържащи техни изображения или видео файлове, свързани с тези стоки, в съответните Интернет страници, съдържащи описание на тези стоки.
8.2. Файловете с изображения, разполагани от Клиента на ползвания от somagic.bg сървър, следва да отговарят на посочените на съответната Интернет страница от сайта изисквания за размер и формат на файла, както и за качество на изображението, както и да не нарушават права на интелектуална собственост на трети лица.
Публична покана
9.1. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в somagic.bg е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 12 начин, като стоката се достави на указания  от Клиента адрес в пределите на Р България.
9.2. somagic.bg не приема заявки и не доставя стоки извън пределите на Р България.
Заявка за покупка
10.1. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Добави”, обозначен срещу съответна стока;
• преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”);
• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
• повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи”.
10.2. Заявката за покупка на стока от somagic.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърди”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
10.3. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за somagic.bg не възниква задължение за нейното изпълнение.
10.4. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.
10.5. Заявка, в която не е посочен валиден телефон за връзка в рамките на Република България, няма да бъде обработвана от somagic.bg и не следва да породи, каквито и да било задължения за същото Дружество!
10.6. Подаването на заявка за покупка от Клиента след натискане на виртуален битон "Купи с 1 клик" се извършва чрез последователното извършване на следните действия:​
• въвеждане на име, телефонен номер и кратък коментар;
• потвърждение на заявката от бутона "Изпрати".

Потвърждаване получаването на заявката
11.1. Заявка за покупка се приема от somagic.bg чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа:
а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на somagic.bg (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;
б. информация за основните характеристики на заявената стока;
в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;
г. стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;
д. избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;
е. информация за правото на Клиента да се откаже сключения във връзка със заявката индивидуален договор и за условията и начините за упражняването му; 
ж. срока, в който след проверка на наличността на заявената стока somagic.bg ще потвърди валидността на заявката;
з. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия;
е. информация за текущи и предстоящи промоции, томболи и състезания, анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
11.2. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на somagic.bg, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал. 1, б. „ж” somagic.bg уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи ако клиентът е заплатил изцяло или частично продажната цена, somagic.bg възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.
11.3. Възможни са печатни и технически грешки, както в описанията на продуктите така също и в тяхната стойност(цена).
Цени
12.1. Всички цени в somagic.bg са обявени в български левове и с включен данък върху добавената стойност (в случай, че се дължи такъв).
12.2. Указаните в somagic.bg цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
12.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в чл. 12.
Начини на плащане
13.1. Цената по чл. 14 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а. по банков път на посочена от somagic.bg сметка;
б. чрез наложен платеж
в по всеки друг указан в Интернет страниците на somagic.bg начин.
13.2. Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат / в зависимост от мястото на доставка/, както следва:
а. в случаите по ал. 1, б. „а” и „в” – в момента доставката;
б. в случаите по ал. 1, б. „б” – в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявката;
в. в случаите по ал. 1, б. „г” – съобразно сроковете, указани на съответната Интернет страница.
Доставка 
14.1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка:
а. в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 12, ал. 5 - за град София;
б. в срок до 7 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 12, ал. 5 - за територията на Република България, извън случаите по б. „а”;
в. в посочения в съответната Интернет страница и в съобщението по чл. 13, ал. 1 срок – за случаите извън б. „а” и „б”;
14.2. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
14.3. somagic.bg не приема заявки и не извършва доставки извън границите на Р България.
Проследяване на пратка
15. somagic.bg се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания somagic.bg се задължава да уведоми потребителя веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба по независещи от Клиента причини somagic.bg се задължава да изпрати повторно заявения артикул.
Предаване на стоката
16.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, при условие, че това лице се легитимира с надлежните документи като пълномощник с нотариално заверено пълномощно или представляващ Клиентът – юридическо лице. 
16.2. При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
16.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, somagic.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Отказ от получаване на пратката
17.1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
в. цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена; или
г. не е спазен срокът за доставка.
17.2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
17.3. При условията на ал. 1, б. „а”, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до somagic.bg, като доставката става за сметка на somagic.bg.
17.4. В случай на упражняване правото по чл. 6, ал. 3 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по чл. 6, ал. 3. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката. 
17.5. somagic.bg възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото по чл. 6, ал. 3 /във връзка с Чл. 55. ал.6 от ЗЗП/ или някое от правата си по ал. 1 или 2 от настоящия член. somagic.bg не дължи изплащането на лихви или неустойки върху върнатата в горния срок сума.

Права и задължения на страните
 

Прекратяване на договора
18.1. Клиентът може по всяко време за поиска от somagic.bg заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.
18.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а. преустановяване на дейността на somagic.bg;
б. прекратяване поддържането на somagic.bg; или
в. в други предвидени в закона случаи.
Разваляне на договора
19. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично писмено предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Права и задължения на somagic.bg
20.1. somagic.bg се задължава:
а. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;
б. да достави в срок заявената стока;
в. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
20.2. somagic.bg има право:
а. да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;
б. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на somagic.bg, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в клиентския профил на Клиента;
в. да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
20.3. somagic.bg няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и somagic.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. somagic.bg не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на somagic.bg (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
20.4. somagic.bg няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез somagic.bg.
20.5. somagic.bg си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез somagic.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в somagic.bg 
20.6. somagic.bg има право по всяко време по своя преценка да спира достъпа до и/или да премахва мнения, коментари, изображения и други материали, публикувани в somagic.bg от Клиента, когато последният ползва услугите, предоставяни чрез somagic.bg в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.
Права и задължения на Клиента
21.1. Клиентът се задължава:
а. да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;
б. да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;
г. да получи стоката;
д. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
21.2. Клиентът има право на:
а. достъп в режим онлайн до somagic.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от somagic.bg. 
б. отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на чл. 3, ал. 3 от настоящите Общи условия и на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Чл. 3, ал. 3 не се прилага за индивидуални договори, сключени във връзка със заявка за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Клиента или за доставка на вестници, списания и други периодични издания, както и в други случаи, предвидени в закона.
21.3. Клиентът се задължава при ползване на somagic.bg:
а. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
в. да уведомява незабавно somagic.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на somagic.bg;
г. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват somagic.bg, както и да не използва somagic.bg по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
д. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в somagic.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
е. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
ж. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
21.4. При публикуване на мнения, коментари, изображения и видео файлове съгласно чл. 8 Клиентът се задължава да не разполага на сървъра, ползван от somagic.bg, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица, включително чрез публикуване на електронни препратки към съответни сайтове или ресурси, информация, данни, текст, файлове, фотографии, графики, съобщения, както и всякакви други материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от somagic.bg;
д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
21.5. При неспазване на задълженията по ал. 3 и 4 somagic.bg има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до съответната информация или материали, разположени или направени достъпни от Клиента на Интернет страниците на somagic.bg, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по ал. 3 и 4 от страна на Клиента. В тези случаи, somagic.bg има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
Обезщетения
22.1. Клиентът е длъжен да обезщети somagic.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Клиентът е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползуване на предоставените от somagic.bg услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
22.2. Вън от горното, Клиентът се задължава да обезщети somagic.bg за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
22.3. somagic.bg е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от somagic.bg умишлено или при проявена груба небрежност.
Гаранционно и извънгаранционно обслужване  
23. Гаранционно обслужване:
С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване somagic.bg издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. 
Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта; 
б) при опит за ремонт от неоторизиран от somagic.bg сервиз; 
в) при повреди причинени от неправилна експлоатация; 
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието; 
д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта; 
е/ при настъпването на изрично упомената в гаранционната карта условия
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. 
Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на somagic.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.
Закрила на личните данни и авторските права
Лични данни
24. Клиентът изрично дава съгласието си somagic.bg да събира и използва информация, в т.ч. лични данни относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си по чл. 2 и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка, заявяване, получаване или използване на предоставяните от somagic.bg услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
Обработване на информация за Клиент
25.1. somagic.bg полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки и предоставянето на други услуги чрез somagic.bg – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
25.2. В регистрационната форма, както и във формата за извършване на заявки за покупка на стоки, попълвани от Клиента, somagic.bg обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
25.3. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай somagic.bg има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Цели, за които може да се използва информацията
26.1. somagic.bg събира и използва информацията по чл. 24 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели.
26.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до somagic.bg на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт. 
26.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до somagic.bg на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.
Разкриване на информацията
27. somagic.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а. е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент, вкл. при условията на чл. 26, ал. 3 по-горе;
б. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
в. в други предвидени в закона случаи.
Интелектуална собственост и авторски права
28.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия somagic.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на somagic.bg или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на somagic.bg, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
28.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е somagic.bg или трето лице.
28.3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на somagic.bg, Клиентът дължи на somagic.bg неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава somagic.bg от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
28.4. С разполагането на всяко мнение, коментар или файл с изображения на уебсайта somagic.bg Клиентът се съгласява и предоставя на всички останали Клиенти и нерегистрирани потребители на somagic.bg, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което публикуваните материали са разположени на сървъра, ползван от somagic.bg.
28.5. Клиентът е единствено отговорен за законността на всяко мнение, коментар или файл с изображения по чл. 8, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на уебсайта somagic.bg, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
Ограничаване на отговорността
29.1. somagic.bg полага грижа информацията в somagic.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Възможни са печатни и технически грешки, както в описанията на продуктите така също и в тяхната стойност(цена). somagic.bg няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че somagic.bg не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен ако са причинени от somagic.bg умишлено или при проявена груба небрежност
29.2. somagic.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до somagic.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на somagic.bg, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
29.3. somagic.bg не гарантира, че достъпът до somagic.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на somagic.bg.
29.4. Доколкото somagic.bg не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, somagic.bg не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
29.5. somagic.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством somagic.bg.
29.6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в somagic.bg и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, както и чрез електронни препратки, поставени на страниците на somagic.bg при публикуване на мнения, коментари и изображения на Клиенти. somagic.bg не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. somagic.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.
29.7. somagic.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва somagic.bg.
29.8. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, somagic.bg не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.
29.9. somagic.bg не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез somagic.bg.
29.10. Страните приемат, че somagic.bg не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на somagic.bg с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. 
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че somagic.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. somagic.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.
 

Допълнителни разпоредби 
 

Недействителност
30. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Решаване на спорове
31. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България град София.
Писмена форма
32. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта somagic.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Приложимо право
33. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Други 
34.1. somagic.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
34.2. somagic.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
34.3. somagic.bg управлява този Сайт от офиса си в София, България. somagic.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
34.4. Технически консултации оn-line през сайта, или по телефон могат да бъдат правени в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък
34.5. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. somagic.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
34.6. При използване услугите на somagic.bg потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Горните права на Купувача по договор за покупко-продажба на стоки от разстояние обвързват somagic.bg единствено, в случай че Купувачът има качеството на „потребител" съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА somagic.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА somagic.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

За въпроси и разрешаване на спорове:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage